นิตยสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน ปีที่ 33 ฉบับที่ 745 วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564

นิตยสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน ปีที่ 33 ฉบับที่ 745 วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564

GBS_insertEmbeddedViewer(“UM0yEAAAQBAJ”, 500,400);